MATURITNÍ OBORY

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

12 žáků

Termín pro podání přihlášek  do 30. listopadu 2021. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Talentová zkouška 

Přijímací řízení na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké probíhá formou talentové zkoušky.

Termín talentové zkoušky: 7. 1. 2022

Průběh zkoušky: 

 • 8:15 sraz, prezence
 • 8:30 zahájení
 • Místo konání - Vlčnovská 688, Uherský Brod (budova praktického výcviku, vchod z ulice)

 • K talentové zkoušce si přineste:
  • minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5 ks, volná tvorba 5 ks)
  • potřeby na kreslení (tužky, rudky).

 • Obsah talentové zkoušky:
  • volná tvorba
  • zadané téma

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 


 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-69-L/01 Technik puškař

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – 12 žáků

23-69-L/01 Technik puškař – 42 žáků

 

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči mají možnost podat maximálně 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2022. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkouška

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 12. dubna 2022

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 13. dubna 2022

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 10. května 2022

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika

Přihláška ke studiu

 


 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek může být odevzdaný osobně v budově vedení školy -  Vlčnovská 688, Uherský Brod nebo zaslaný poštou. 

Úřední doba:

PO - PÁ 8.00 - 14.00 hod. Možnost vhodit do schránky u dveří (Vlčnovská 688, Uherský Brod).

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole. 

Uchazeči, kteří si nemohou vyzvednou zápisový lístek na své ZŠ, např. uchazeči z jiného státu, si před konáním přijímacích zkoušek zažádají o zápisový lístek na Krajský úřad Zlínského kraje, aby ho včas dostali a mohli poslat na SŠ.  

Vydávání zápisového lístku cizincům

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

Adresa, kde se žádá zápisový lístek:

Oddělení organizační a správní
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín


tel.: +420 577 043 705
https://www.kr-zlinsky.cz

Žádost o vydání zápisového lístku od kraje

 


 

Příprava uchazečů na JPZ

prijimacky.cermat.cz

 • testy z minulých ročníků
 • průvodce řešením testů
 • tipy a doporučení pro uchazeče
 • ilustrační testy 2021 - 11. ledna v IS Cetis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

 • procvičování testů /typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

 • pro uchazeče i pro školy