MATURITNÍ OBORY

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2022/2023

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – 10 žáků

Termín pro podání přihlášek do 30. listopadu 2022. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podání přihlášky v rámci L0 + H

Naše škola umožňuje získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H. V případě, že máte o výuční list zájem, uvedete v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Přihláška na tyto obory se považuje za jednu přihlášku z celkových dvou možných. V případě úspěšného vykonaní přijímacích zkoušek, vydá ředitel školy jedno rozhodnutí o přijetí do obou oborů společně.

Ukázka přihlášky


Talentová zkouška 

Přijímací řízení na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké probíhá formou talentové zkoušky.

Termín talentové zkoušky: 6. 1. 2023
Náhradní termín talentové zkoušky: 13. 1. 2023

Průběh zkoušky: 

 • Místo konání – Vlčnovská 688, Uherský Brod (budova odborného výcviku, vchod z ulice)
 • Délka zkoušky – 90 min. zadané téma, 90 min. volná tvorba
 • K talentové zkoušce si přineste:
  • minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5 ks, volná tvorba 5 ks)
  • potřeby na kreslení (tužky, rudky).

 • Obsah talentové zkoušky:
  • volná tvorba
  • zadané téma

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 


 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

23-69-L/01 Technik – puškař

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2022/2023

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – 6 žáků

23-69-L/01 Technik puškař – 44 žáků

 

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči mají možnost podat maximálně 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2023. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podání přihlášky v rámci L0 + H

Naše škola umožňuje získání výučního listu ve 3. ročníku maturitních oborů v rámci L0+H. V případě, že máte o výuční list zájem, uvedete v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Přihláška na tyto obory se považuje za jednu přihlášku z celkových dvou možných. V případě úspěšného vykonaní přijímacích zkoušek, vydá ředitel školy jedno rozhodnutí o přijetí do obou oborů společně.

Ukázka přihlášky

 

Přijímací zkouška

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 13. dubna 2023

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 14. dubna 2023

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 10. května 2023

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika

Přihláška ke studiu

 


 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek může být odevzdaný osobně v budově vedení školy –  Vlčnovská 688, Uherský Brod nebo zaslaný poštou. 

Úřední doba:

PO–PÁ    8.00–14.00 hod. Možnost vhodit do schránky u dveří (Vlčnovská 688, Uherský Brod).

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole. 

Uchazeči, kteří si nemohou vyzvednou zápisový lístek na své ZŠ, např. uchazeči z jiného státu, si před konáním přijímacích zkoušek zažádají o zápisový lístek na Krajský úřad Zlínského kraje, aby ho včas dostali a mohli poslat na SŠ.  

Vydávání zápisového lístku cizincům

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

Adresa, kde se žádá zápisový lístek:

Oddělení organizační a správní
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín


tel.: +420 577 043 705
https://www.kr-zlinsky.cz

Žádost o vydání zápisového lístku od kraje

 


 

Příprava uchazečů na JPZ

prijimacky.cermat.cz

 • testy z minulých ročníků
 • průvodce řešením testů
 • tipy a doporučení pro uchazeče
 • ilustrační testy 2021 – 11. ledna v IS Cetis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

 • procvičování testů /typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

 • pro uchazeče i pro školy