MATURITNÍ OBORY

Základní informace o přijímacím řízení na maturitní obory

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – 12 žáků

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení na obor s talentovou zkouškou

Termín pro podání přihlášek je do 30. listopadu 2020. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Talentová zkouška 

Přijímací řízení na obor Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce rytecké probíh aformou talentové zkoušky.

1. řádný termín – 8. ledna 2021

2. řádný termín – 15. ledna 2021

2. řádný termín - 22. ledna 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické sistuaci v ČR došlo k posunutí náhradního termínu talentové zkoušky z 15. ledna 2021 na 22. ledna 2021.
Dodatek ke Kritériím přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou do 1. ročníku naleznete níže.

Dodatek Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou

Průběh zkoušky: 

        – Zahájení v 10.00 hodin

– Místo konání Vlčnovská 688, Uherský Brod (budova praktického výcviku, vchod z ulice)

– K talentové zkoušce si přineste:

– minimálně 10 prací (studijní kresba a malba min. 5 ks, volná tvorba 5 ks),
– potřeby na kreslení (tužky, rudky).

– Obsah talentové zkoušky:

– kresba zátiší,
– zadané téma – figurální kompozice.

Kritéria přijímacího řízení pro školy s talentovou zkouškou.

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 
23-69-L/01 Technik puškař 

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2021/2022

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – 12 žáků

23-69-L/01 Technik puškař – 42 žáků

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči mají možnost podat maximálně 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2021. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkouška

1. řádný termín přijímací zkoušky – 12. dubna 2021

2. řádný termín přijímací zkoušky – 13. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. V letošním školním roce může ředitel školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o zrušení přijímací zkoušky, uchazeči budou moci být přijati na základě prospěchu. 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

 

Příprava uchazečů na JPZ

prijimacky.cermat.cz

  • testy z minulých ročníků
  • průvodce řešením testů
  • tipy a doporučení pro uchazeče
  • ilustrační testy 2021 - 11. ledna v IS Cetis, 8. února na webu

procvicprijimacky.cermat.cz

  • procvičování testů /typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

nadalku.msmt.cz

  • pro uchazeče i pro školy