UČEBNÍ OBORY

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2022/2023

23-56-H/01 Obráběč kovů – obsluha CNC strojů – 10 žáků

23-69-H/01 Puškař – 44 žáků

23-52-H/01 Nástrojař – Rytec kovů – 6 žáků

 


 

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči mají možnost podat maximálně 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášek do 1. kola přijímacího řizení je do 1. března 2023. Přihlášky můžete odevzdat osobně na ředitelství školy nebo poslat na adresu SŠ-COPT Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod.

PŘIHLÁŠKA


 

Přijímací zkouška

Žáci přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií ke studiu.

 


 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky budou zveřejneny na webových stránkách školy. Nepřijatým uchazečům budou zaslány rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání.

 


 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  Zápisový lístek může být odevzdaný osobně v budově vedení školy -  Vlčnovská 688, Uherský Brod nebo zaslaný poštou. 

Úřední doba: 

PO - PÁ 8.00 - 14.00 hod. Možnost vhodit do schránky u dveří (Vlčnovská 688, Uherský Brod).

 

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na své základní škole. 

Uchazeči, kteří si nemohou vyzvednou zápisový lístek na své ZŠ si písemně zažádají o zápisový lístek na Krajský úřad ( § 17 odst. 3 vyhlášky). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.

Vydávání zápisového lístku cizincům

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydává krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, podle sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

Žádost o vydání zápisového lístku od kraje 

Adresa, kde se žádá o zápisový lístek:

Oddělení organizační a správní
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

tel.: +420 577 043 705
https://www.kr-zlinsky.cz

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU