Maturitní zkoušky JARO 2020

Informace k Novému zákonu k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 najede zde.

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Termín a průběh maturitních zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po umožnění studentům vrátit se do škol.

Pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020 bude zvoleno náhradní řešení!

 

Maturitní zkouška  2020 JARO  proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Maturitní zkoušku vykonává jen ten žák, který řádně ukončil poslední rok studia.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2020 tvoří dvě povinné zkoušky:

- český jazyk a literatura
- cizí jazyk (anglický) nebo matematika.


Maturitní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je komplexní zkouškou, která se skládá z ústní části, písemné práce a didaktického testu, matematika je tvořena pouze didaktickým testem. V jarním zkušebním období 2020 se písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka koná v dubnu 2020,  didaktické testy společné části maturitní zkoušky v období květen 2020. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Žák si z něj sestaví vlastní seznam literárních děl a předá nejpozději do 31. 3. 2020.

Ve společné části si žák může vybrat až 2 zkoušky nepovinné. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou.

V profilové části žáci vykonávají praktickou maturitní zkoušku a ústní zkoušku. Mohou si zvolit další dvě nepovinné ústní zkoušky.

Přehled volby ústních profilových zkoušek:

anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika, technologie, technologie rytecká, dějiny výtvarné kultury, technologie puškařská.

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška a praktická zkouška vykonaná před zkušební maturitní komisí. Pro jednotlivou ústní zkoušku je stanoven určitý počet témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se vykonávají v období květena 2020. Žák podává přihlášku nejpozději do 2. 12. 2019 pro jarní zkušební období 2020.

Termín pro podání přihlášek pro podzimní termín je nejpozději do 25. června 2020. Žák je taktéž povinen odevzdat seznam povinné četby pro podzimní termín.

Důležité termíny – Maturitní zkouška JARO 2020

listopad 2019                     

Zveřejnění přihlášek k MZ.

2. 12. 2019                       

Nejzazší termín pro podání přihlášky žáka řediteli SŠ-COPT Uherský Brod pro jarní zkušební období školního roku 2018/2018.

Žák s PUP pro konání MZ musí společně s přihláškou odevzdat i doporučení z ŠPZ. Žák musí být alespoň 1 rok v evidenci žáků s SPU. Žáci, kteří se alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před konáním maturitní zkoušky vzdělávali ve škole mimo území České republiky a v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona žádají o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury (časové navýšení 30 minut plus možnost použít překladový slovník u didaktického testu a 45 minut plus překladový slovník a Slovník spisovné češtiny u písemné práce) a zkoušky z matematiky (navýšený čas o 10 minut a možnost použít překladový slovník), označí příslušnou kolonku ve formuláři. Tato možnost musí být uvedena žákem v přihlášce!

31. 3. 2020                           

Nejzazší termín pro odevzdání seznamu 20 vybraných literárních děl řediteli SŠ-COPT Uherský Brod.

8. 4. a 30. 4. 2020               

Konání písemných prací z českého jazyka a literatury a písemných pracích povinných zkoušek z cizích jazyků.

4. 5. - 6. 5. 2020                 

Termín pro konání didaktických testů společné části MZ.

15. 5. 2020                         

Termín pro uvolnění výsledků didaktických testů žáků.

květen 2020                       

Termín pro konání praktické maturitní zkoušky a ústní zkoušky (bude upřesněn v Prováděcím plánu pro MZ Jaro 2020).

Výsledky písemných prací společné části MZ (anglický jazyk a český jazyk literatura) budou zveřejněny nejpozději do začátku konání ústních zkoušek žáka.

 

Postup v případě neúspěšné vykonání MZ nebo její části

  • Žák podává k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce do 25. 6. 2020 pro podzimní zkušební období a to řediteli školy.
  • Žák opakuje vždy pouze ty zkoušky, u kterých neuspěl, např. DT z českého jazyka a literatury.
  • V případě, že žák nevykoná ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí odevzdat seznam povinné četby nejpozději do 30. 6. 2020 pro podzimní termín.
  • Žák může vykonat maturitní zkoušku do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku, to znamená, že se žák nemusí přihlásit ihned na následující termín.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Didaktický test

Didaktický test obsahuje 32 úloh a časový limit pro řešení didaktického testu je 75 minut. Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.

Písemná práce

Žák bude mít od roku 2020 na výběr z 6 centrálně stanovených zadání. Zadání písemné práce se skládá z názvu, případně výchozího textu a vymezení způsobu zpracování. Výchozím textem může být např. citát, výňatek z textu, tabulka, graf, schéma, fotografie aj. Žák si vybere jedno zadání. U písemné práce z českého jazyka spojuje novela dosavadních 90 minut vymezených pro psaní s 20minutami, ve kterých si žáci dosud vybírali z šesti zadání. Nově si žáci budou během psaní mít možnost téma změnit.

Ústní zkouška

Škola připraví podle stanovených kritérií (obsažených v katalozích) seznam nejméně 60 titulů umělecké literatury a zveřejní je. Školní seznám je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům. Každý žák si v předstihu vybere z těchto titulů právě 20. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora a žák musí dodržet kritéria výběru stanovená v katalogu požadavků. Škola pak připraví pro tituly, které si žáci vybrali, zadání ústní zkoušky, tj. pracovní listy. Žák si vylosuje jedno ze svých 20 zadání, tedy pracovní list. Doba přípravy je 20 minut. Samotná zkouška bude trvat 15 minut a žák při ní postupuje podle struktury zkoušky obsažené v pracovním listu. V jeden den nesmí být tažen stejný pracovní list dvakrát.

Povolené pomůcky

Povolené pomůcky u didaktického testu jsou psací potřeby. U písemné práce jsou povolenou pomůckou Pravidla českého pravopisu.

 

Maturitní zkouška z anglického jazyka

Didaktický test

Součástí didaktického testu v případě zkoušky z cizího jazyka bude poslechový subtest.

Písemná zkouška

Písemná práce bude mít dvě části, přičemž v každé části bude žák zpracovávat jiný typ textu. Délka této dílčí zkoušky bude 60 minut.

Ústní zkouška

Škola připraví podle stanovených kritérií (obsažených v katalozích) seznam okruhů pro ústní zkoušku.

Žák si vylosuje jeden pracovní list. Doba přípravy je 20 minut. Pro ústní zkoušku společné části nelze losovat v jednom dni dvakrát stejné číslo pracovního listu. Žák losuje vždy alespoň z pěti nabízených pracovních listů. Samotná zkouška bude trvat 15 minut a žák při ní postupuje podle struktury zkoušky obsažené v pracovním listu.

Povolené pomůcky

U písemné práce a ústní zkoušky je slovník povolenou pomůckou. U ústní zkoušky, pro přípravu na potítku, poskytuje žákům slovník škola. Seznam pomůcek na potítko odevzdaný v daném termínu Učitelem/zkoušejícím schvaluje ředitel školy.

 

Maturitní zkouška z matematiky

Jednotlivá zkouška z matematiky se bude konat pouze formou didaktického testu. Žáci mají na vykonání zkoušky 120 minut čistého času. Uchazeči s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením.

Povolené pomůcky

Kalkulačka bez grafického zobrazování, tabulky, rýsovací potřeby.