Maturitní zkoušky JARO 2020

Maturitní zkouška  JARO 2020 proběhne dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a dle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – části společné (státní) a části profilové (školní). Společná část je v kompetenci MŠMT, resp. Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Profilová část je plně v kompetenci ředitelů škol. Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Výsledkem a dokladem složení maturitní zkoušky (obou částí) je maturitní vysvědčení.

Maturitní zkoušku vykonává jen ten žák, který řádně ukončil poslední rok studia.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2020 tvoří dvě povinné zkoušky:

- český jazyk a literatura
- cizí jazyk (anglický) nebo matematika.


Maturitní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je komplexní zkouškou, která se skládá z ústní části, písemné práce a didaktického testu, matematika je tvořena pouze didaktickým testem. V jarním zkušebním období 2020 se písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka koná v dubnu 2020,  didaktické testy společné části maturitní zkoušky v období květen 2020. Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je vztažena ke Školnímu seznamu literárních děl. Žák si z něj sestaví vlastní seznam literárních děl a předá nejpozději do 31. 3. 2020.

Ve společné části si žák může vybrat až 2 zkoušky nepovinné. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou.

V profilové části žáci vykonávají praktickou maturitní zkoušku a ústní zkoušku. Mohou si zvolit další dvě nepovinné ústní zkoušky.

Přehled volby ústních profilových zkoušek:

anglický jazyk, český jazyk a literatura, matematika, technologie, technologie rytecká, dějiny výtvarné kultury, technologie puškařská.

Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška a praktická zkouška vykonaná před zkušební maturitní komisí. Pro jednotlivou ústní zkoušku je stanoven určitý počet témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se vykonávají v období květena 2020. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2019 pro jarní zkušební období 2020.

Termín pro podání přihlášek pro podzimní termín je nejpozději do 25. června 2020. Žák je taktéž povinen odevzdat seznam povinné četby pro podzimní termín.