Volby do školské rady 2024

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě voleb do školské rady ze dne 15. května 2024 byli zvoleni tito zástupci:

  • člen školské rady za pedagogické pracovníky - Ing. Karel Řezníček
  • člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky - Marek Smolka

Funkční období nově zvolených zástupců bude od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027.

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 2024

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 3 členy.

- Člen volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky

- Člen volený pedagogickými pracovníky školy

- Člen jmenovaný zřizovatele.

  • Volba člena školské rady pedagogickými pracovníky se uskuteční dne 15. května 2024 od 8.00 hodin do 20.00 hodin v aplikaci Bakalář formou ankety – volby – tajné hlasování.
  • Volba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 15. května 2024 od 8.00 hodin do 20.00 hodin v aplikaci Bakalář formou ankety – volby – tajné hlasování. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

Návrh kandidáta do školské rady

Navrhovatel/Kandidát vyplní přihlášku. Přihláška musí obsahovat podpis kandidáta, který svým podpisem stvrzuje souhlas s kandidaturou. Navrhovatelé/Kandidáti podávají přihlášku ke kandidatuře písemně na sekretariát ředitelky školy nebo ji zašlou poštou na adresu školy (Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod) tak, aby byla doručena nejpozději do 19. dubna 2024 či na obálce bylo razítko pošty s tímto datem.

Kandidátky budou zveřejněny na nástěnkách škol a na webových stránkách školy.

Průběh voleb se řídí volebním řádem pro p. o. Zlínského kraje.