O škole

Krystof_4866_2

Úvodní slovo ředitele 

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, kterou založila Zbrojovka Uherský Brod jako své učiliště pro vzdělávání v dělnických profesích, oslavila ve školním roce 2017/2018 60 let od svého založení. 

Během této doby prošly školou tisíce studentů, kteří měli příležitost získat nejdříve pouze výuční listy, později také maturitní vysvědčení v technických i uměleckých oborech. Díky spolupráci s vysokými školami přibyla ještě možnost získání titulu bakalář, a to nejenom pro naše absolventy. 

Škola již svým založením získala významné postavení v regionu jako vzdělávací instituce propojená s významným zaměstnavatelem v atraktivním oboru. Toto si nejenom udržela doposud, ale rozšířila na celé území bývalého Československa, kdy dnes je zde jedinou puškařskou školou. Významný podíl na tomto úspěchu má Česká zbrojovka, která ač již od roku 1991 není zřizovatelem školy, má stále výrazný vliv na vzdělávání našich žáků.  

Jako člověk, jemuž se dostalo příležitosti vést tuto školu, si velmi cením nejen všech svých spolupracovníků, ale zejména také všech absolventů, kteří ač se věnují různorodým profesím, od řemesla až po kněze, stále cítí sounáležitost se svou „alma mater“ a jsou hrdí na to, že byli jejími studenty.  

Současnou snahou nás všech je ve spolupráci s Českou zbrojovkou ještě více zatraktivnit školu pro studenty, navýšit počet tříd a umožnit absolvování školy všem zájemcům. Uchazečů o vzdělání na naší škole každoročně přibývá, což je dobrou vizitkou zejména pedagogů školy. Naše škola má v současnosti kapacitu 400 žáků, výuku zajišťuje 43 pedagogů a na chodu školy se podílí dalších 21 zaměstnanců školy. 

Ing. Ladislav Kryštof 
Ředitel SŠ-COPT Uherský Brod