OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Obecná informace o zpracování osobních údajů


Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále „obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Střední škola–Centrum odborné  přípravy technické Uherský Brod, IČO: 15527816,tel: +420 572 655 960, e-mail: ladislav.krystof@copt.cz, IDDS: ytzxbrg

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et Mgr. Pavel Římovský, adresa: Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod, Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod, telefon: +420 572 655 962, e‑mail: poverenec.oou@copt.cz, ID datové schránky: ytzxbrg.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, ubytování, poskytování poradenských služeb apod.).

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů:

  •  v kamerovém systému za účelem ochrany zdraví a majetku žáků a zaměstnanců,
  •  v přístupovém a docházkovém systému za účelem monitoringu vstupu a zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců,
  •  pro zajištění jednoznačné identifikace žáků formou vydání vstupních karet.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu našich žáků nebo jejich zákonných zástupců, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. v případě úrazu Česká školní inspekce). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci vzdělávání organizátorům kulturních a sportovních akcí apod. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce Vašich údajů.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

  • písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
  • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši             elektronickou podatelnu,
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
  • osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu ředitele (z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou).

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete viz níže: 

Zájmové vzdělávání Přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve SŠ Zajištění středního vzdělávání Zajištění odborného výcviku nebo umělecké praxe Další vzdělávání pedagogických pracovníků Evidence úrazů Zřizování emailových účtů žákům Organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pohybových kurzů Monitoring docházky do České zbrojovky, a.s. s využitím vstupních karet Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Vzdělávací program Erasmus Poskytování poradenských služeb ve školách a ŠPP Poskytování poradenských služeb v ŠPZ Ubytování žáků školy v domově mládeže Ubytování cizích osob za úplatu Zajištění školního stravování Výběrová řízení na zaměstnance Evidence uchazečů o zaměstnání Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím Sledování nepřítomných žáků ve škole z důvodu prokázání nároku na školní stravování Ochrana majetku, života a zdraví osob prostřednictvím kamerového systému se záznamem Prezentace příspěvkové organizace prostřednictvím zveřejnění pořízených zvukových a obrazových záznamů Zveřejnění pracovních kontaktních údajů zaměstnanců školy na webových stránkách školy Programy, projekty, žádosti o dotace Vedení účetnictví příspěvkové organizace Pracovněprávní a mzdová agenda Smlouvy a objednávky služeb Evidence majetku v aplikaci FaMa Evidence BOZP Poskytování zaměstnaneckých výhod a benefitů Vedení spisové služby v aplikaci Geovap Vyřizování stížností, podnětů a oznámení Centralizovaný nástroj pro řízení přístupových oprávnění Kontrola sítě a internetového provozu Zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek