Přijímací řízení

Vyhlášení výsledků 2. kola oboru Obráběč kovů pro školní rok 2020/2021:

697 PŘIJAT

696 PŘIJAT

698 PŘIJAT

Vyhlášení výsledků 3. kola Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021

607 PŘIJAT

577 PŘIJAT

 

Vyhlášení 2. kola dálkového studia přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

DÁLKOVÉ STUDIUM
UČEBNÍ OBORY
Do dálkového studia bude možno posílat do 2. kola přihlášky až do pátku 14. srpna 2020!

23-69-H/01 Puškař
Termín přihlášek - do 14. srpna 2020
Počet volných míst: 9

66-51-H/01 Prodavač zbraní a střeliva
Termín přihlášek - do 14. srpna 2020
Počet volných míst: 6

23-52-H/01 Nástrojař - Rytec kovů
Termín přihlášek - do 14. srpna 2020
Počet volných míst: 6

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řizení pro školní rok 2020/2021

PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ uchazečů do maturitních oborů pro školní  rok 2020/2021:

Maturitní obor MECHANIK SEŘIZOVAČ najdete zde.

Maturitní obor TECHNIK - PUŠKAŘ najdete zde.

 

PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ uchazečů do učebních oborů pro školní  rok 2020/2021:

Učební obor OBRÁBĚČ KOVŮ najdete zde.

Učební obor PUŠKAŘ najdete zde.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY

Termín odevzdání zápisového lístku pro čtyřleté obory je do 23. června 2020.

Termín odevzdání zápisového lístku pro tříleté obory bez přijímací zkoušky je do 23. června 2020.

Zápisový lístek se musí odevzdat buď ve škole, nebo  k poštovní  přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Nejpozději do 16. června 2020 budou zveřejněny výsledky ve škole a na webových stránkách školy pod registračním číslem uchazeče.

Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Informace k Novému zákonu o Přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

 

UČEBNÍ OBORY - SPLNĚNÍ PODMÍNEK K PŘIJETÍ pro školní rok 2020/2021

OBRÁBĚČ KOVŮ 23-56-H/01

Seznam uchazečů splňujících podmínky k přijetí ke studiu

PUŠKAŘ 23-69-H/01

Seznam uchazečů splňujících podmínky přijetí ke studiu

 

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY 10.1.2020

Bodové ohodnocení talentové zkoušky oboru Uměleckořemeslné zpracování kovů 82-51-L/01 ze dne 10. ledna 2020 se dozvíte ZDE. Výsledky jsou zveřejněny pod číslem, které vám bylo přiděleno v přijímacím řízení a obdrželi jste ho ve zvacím dopise k talentovým zkouškám. Pro úspěšné vykonání TZ je potřeba získat minimálně 45 bodů. 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Přijímací řízení na SŠ-COPT UB

Jednotá přijímací zkouška 2020 (pro přijetí ve školním roce 2020/2021)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor Uměleckořemeslné zpracování kovů, kód oboru 82-51-L/01 (pro přijetí ve školním roce 2020/2021)

Přijímací zkouška: talentová

Forma studia: denní studium

Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní zkouška

Termín zaslání přihlášek na talentové zkoušky: do 1. března 2020.

BYL ZRUŠENÝ! Termín talentové zkoušky: 23. března 2020 pro obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů pro přijetí ve školním roce 2020/2021.

Začátek zkoušky v 9.00 hod.

Ukončení zkoušky 12.00-13.00 hod.

Místo konání budova školy SŠ-COPT Uherský Brod, ulice Svatopluka Čecha 1283 (budova se nachází v areálu ČZ).

Přineste si: 10 prací (studijní kresba a malba min. 5ks, volná tvorba 5 ks)

                     potřeby na kreslení (tužky, hrudky).

Kritéria přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou (Pro všechna kola na školní rok 2020/2021) najdete zde.

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři), viz.  Přihláška k dennímu studiu - obor s talentovou zkouškou .

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace najdete zde

 

RUŠÍ SE! Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

(pro přijetí ve školním roce 2020/2021)

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech SE RUŠÍ!

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
RUŠÍ SE! 1. termín: úterý 14. dubna 2020
RUŠÍ SE! 2. termín: středa 15. dubna 2020

Bližší informace o přijímacím řízení najdete zde.

Kritéria přijímacího řízení (Pro všechna kola na školní rok 2020/2021) najdete zde.

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři), viz. Přihlláška k dennímu studiu ve střední škole.